STU

Hovedformålet

STU ved CSU-Slagelse har det formål at skabe de bedste forudsætninger for de unge at komme videre i tilværelsen efter ungdomsuddannelsen og skabe de bedste betingelser for videre uddannelse og beskæftigelse.

For såvel disse unge som de unge, hvor uddannelse og beskæftigelse ikke er en mulighed, vil STU have fokus på at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

STU ved CSU-Slagelse
 • Kvalitet, forløb, progression og bevis

  STU-tilbuddet følger gældende kommunale kvalitetsaftaler og er registreret på STU-portalen (* se note) i forhold til målgrupper, takster, ydelser og praktikaftaler.

  Efter et indledende afklaringsforløb udarbejder CSU-Slagelse i samarbejde med UU og den unge en forløbsplan, hvor indholdet i og tilrettelæggelsen af den unges individuelle uddannelsesforløb fastlægges.

  Herunder en oversigt over de aktiviteter, praktikker og bo-træningsforløb som skal indgå i uddannelsen.

  Progressionsmålene i forløbsplanen udmøntes i et ressourcepapir og uddannelsesforløbet dokumenterer løbende aktiviteter, der har til formål at afklare den unges overgang til videre uddannelse, beskæftigelse, fritidstilbud eller sociale aktiviteter.

  Der udstedes et uddannelsesbevis for færdiggjort uddannelsesdele når den unge slutter eller afbryder sin STU-uddannelse.  

 • Beskæftigelsespraktik

  CSU-Slagelse har fokus på den arbejdsmarkeds- og erhvervsrettede STU-undervisning og tilbyder praktikforberedende undervisning på STU-tilknyttede virksomheder. Individuelle praktikker oprettes både i private og offentlige virksomheder eventuelt med en mentor tilknyttet den unge.

  Desuden benytter CSU-Slagelse afklarende praktikker i for eksempel §103 og §104 tilbud og CSU-Slagelse har i flere år haft et formelt samarbejde med KLAP-job.

  CSU-Slagelse følger kvalitetsstandarden for STU i Slagelse kommune og STU-eleverne forventes afklarede og i individuel brobygning under og efter STU-uddannelsen.

 • Bo-praktik

  CSU-Slagelse råder over flere lejligheder i Slagelse. Gennem bo-praktikken udvikler eleven sine ADL kompetencer. Bo-praktikken planlægges individuelt, således at hver enkelt STU-elev tilbydes den fornødne hjælp og støtte.

  CSU-Slagelse stiller personale til rådighed, således at eleven oplever succes og tryghed. I den givne bo-praktik beskrives målene, som efterfølgende evalueres.

  Evalueringen kan evt. indgå i forbindelse med afklaring af bo-situationen.  

 • Personale

  Personalet ved STU, CSU-Slagelse har en bred faglighed, som er opnået gennem medarbejdernes primære uddannelser og gennem efteruddannelser internt i Slagelse kommune og eksternt.

  På STU ved CSU-Slagelse vil der være ansat:

  • Lærere
  • Ergoterapeuter
  • Socialpædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • SOSU-assistenter
  • Køkkenassistenter
  • ASK og IKT-undervisere
  • STU-vejledere
  • Pædagogiske medhjælpere

   

  STU samarbejder derudover med resten af personalet på CSU-Slagelse, i det omfang det er relevant.

  Her er der adgang til højt specialiserede medarbejdere, der kan bistå med relevante elevtests, vejledning, sparring og specialer inden for områderne:

  • Audiologi
  • Logopædi
  • Synspædagogik
  • Neuropsykologi
  • Kognitiv adfærdspsykologi
  • Fysioterapi
  • Neuropædagogik
  • Dysleksi
  • Dyskalkuli
  • IKT
Målgrupper for STU
 • Unge med autisme

  Autisme er en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på, som har stor betydning i sociale sammenhænge og i kommunikation med andre mennesker.

  Autismen bliver ofte til et handicap i mødet med andre mennesker, fordi det autistiske menneske opfatter det sagte helt konkret, men ikke eventuelle antydninger, ironi, morsomheder eller ord med dobbeltbetydning.

  På CSU-Slagelse indretter vi specifikke forløb på vores STU som er målrettet unge med autisme spektrum forstyrrelser og andre beslægtede diagnoser. Eleverne vil efter funktionsevne indgå på hold med tilsvarende kognitionsniveau, faglighed og social kapacitet.
  Nogle af de unge i denne målgruppe kan på have potentiale for beskæftigelse eller vil kunne deltage i en uddannelse på særlige vilkår og støtte efter STU-forløbet.

  Unge med disse forudsætninger sikres praktikforløb med det formål at give den unge så alsidige kompetencer som muligt i tilknytning til arbejdsmarkedet gennem længerevarende praktikker eller/og faglige forløb i samarbejde med for eksempel VUC Klar’.

 • Unge med ADHD/ADD og lignende problematikker

  De unge i målgruppen udfordres af opmærksomhedsforstyrrelser, manglende impulshæmning, sociale problemstillinger, angst- og selvværds- eller lignende problematikker. Flere unge kan dog i udgangspunktet være praktisk selvhjulpne. De unge i målgruppen kan have potentiale for beskæftigelse eller vil kunne deltage i en uddannelse på særlige vilkår og støtte efter STU-forløbet.

  Den unge sikres praktikforløb med det formål at give den unge så alsidige kompetencer som muligt i tilknytning til arbejdsmarkedet gennem længerevarende praktikker eller/og faglige forløb i samarbejde med for eksempel VUC Klar’.

 • Unge med psykisk sårbarhed og andre psykiske lidelser

  Unge med psykiske vanskeligheder udgør en meget bred gruppe, hvis ressourcer og funktionsevnenedsættelser varierer meget – både fra person til person og over tid for den enkelte.

  Socialstyrelsen oplyser at halvdelen af alle psykiske lidelser opstår omkring 14-års alderen, mens tre ud af fire, der udvikler en psykisk sygdom, er syge ved 24-års alderen. Der er en markant del af de unge mennesker, som i dag ikke får en ungdomsuddannelse, som har psykiske vanskeligheder.

  Generelt kan problemstillinger hos mennesker med psykiske vanskeligheder både udspringe af fysiske og psykiske symptomer og af de personlige eller sociale problemer, der kan følge med det at have psykiske vanskeligheder.
  CSU-Slagelse indretter særlige og ”håndholdte” STU-forløb for unge med forskellige former for psykisk sårbarhed.

  Nogle af de unge i denne målgruppe kan have potentiale for beskæftigelse eller vil kunne deltage i en uddannelse på særlige vilkår og støtte efter STU-forløbet.

  Den unge med disse forudsætninger sikres praktikforløb med det formål at give den unge så alsidige kompetencer som muligt i tilknytning til arbejdsmarkedet gennem længerevarende praktikker eller/og faglige forløb i samarbejde med for eksempel VUC Klar’.

 • Unge med kommunikationsvanskeligheder

  CSU-Slagelse har STU-forløb for unge med kommunikative vanskeligheder. Det er en menneskeret at kunne kommunikere jævnfør handicapkonventionen, og derfor er det kerneopgaven at tilbyde alternativ og supplerende kommunikationsundervisning (ASK) til målgruppen med afsæt i den enkelte elevs ønsker og drømme.

  Det overordnede mål er, at eleven i så høj grad som muligt lærer at træffe så selvstændige og så kvalificerede valg som muligt.

  Målgruppen kendetegnes af unge med:

  •  Udprægede kommunikationsvanskeligheder
  •  Multiple funktionsnedsættelser
  •  Særlig kommunikationsbehov
  •  Meget lidt eller intet verbalt sprog

  Arbejdet med ASK kræver specialiseret faglig indsigt og viden, som CSU-Slagelse har til rådighed.

 • Unge med erhvervet hjerneskade

  Unge med erhvervet hjerneskade har fået skade i hjernen på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er fuldt udviklet. Derfor er det en væsentlig faglig opgave, at den unge får rehabiliteringsindsatser, der har til formål at generhverve mistede funktioner. Samtidig skal den almindelige udvikling understøttes bedst muligt gennem STU-undervisningen.

  Gruppen af unge med erhvervet hjerneskade har et omfattende rehabiliteringsbehov inden for både personlige, sociale og faglige områder.
  Gruppen har også en øget risiko for at udvikle psykiske vanskeligheder.

  Det understreger behovet for en koordineret og sammenhængende indsats med flere fagligheder, hvilket STU ved CSU-Slagelse råder over.

 • Unge med svære fysiske handicap

  Identitet, motivation samt fysisk og mental sundhed har en betydning for unge med svære handicaps mulighed for at deltage i fællesskaber og faglig undervisning. At arbejde med den unges motivation i STU-undervisningen er vigtig for at øge deres deltagelse.

  Individuelle faktorer kan have en fremmende eller hæmmende betydning for, om den unge har mulighed for at deltage i sociale og faglige fællesskaber. De individuelle faktorer er blandt andet identitet, motivation, energiniveau samt fysisk og mental sundhed.

  Undervisningen foregår på lokaliteter inden- og udendørs, hvor den unge kan færdes uhindret. Dette gælder også på holdundervisning og i aktiviteter med andre unge.

Undervisningsfaciliteter
 • Undervisningsfaciliteter

  STU ved CSU-Slagelse råder over en række moderne og veludstyrede undervisningsfaciliteter som kan tilgodese de fleste ønsker i forhold til den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Vores faciliteter og faglokaler er fordelt på flere matrikler. Dette vil ikke være hindring for, at den unge individuelt kan vælge fag og aktiviteter, da der arrangeres transport for elever med behov, og for elever som ønsker dette.

  STU ved CSU-Slagelse har på tværs af matrikler undervisningsfaciliteter i forhold til:

 • Det håndværksmæssige
  • Træværksted med almene redskaber, el-værktøj, drejebænke og snedkermaskiner

  • Metal- og smedeværksted

  • ”Sort” værksted med vedligehold af blandt andet biler, busser og cykler
 • Det digitale
  • Værksted med digital produktion

  • Værksted med grafisk produktion

  • 3D printere og laserskærere

  • Robotlaboratorium med programmering 
 • Det virtuelle
  • Dedikeret E-sports lokale

  • Virtuel Reality og gaming-laboratorie for fysisk handicappede  
 • Det boglige
  • Fag- og klasselokaler med smartboard, pc’ere, iPads og internet

  • Prøvemulighed i dansk, matematik og engelsk 
 • Det kreative
  • Kunstværksteder

  • Tekstilværksted og systue

  • Keramikværksted

  • Glasværksted
 • Det grønne
  • Væksthus og grønt område med køkkenhave

  • Udekøkken med grill og udearbejdsplads med mulighed for overdækning for beskyttelse mod sol og regn

  • Natur og friluftsfaciliteter med telt og bålpladser

  • Adgang til dyr/hest
 • Det musiske
  • Veludstyret musiklokale

  • Lydstudie 
 • Det kropslige
  • Idrætssal til indendørs aktiviteter, udstyret med nye sportsrekvisitter samt airtrack og lift

  • Udendørs fodboldbane og kortbane med bander og kunstgræs

  • Udendørs basket

  • Veludstyret fitnesslokale med spejlvæg og boksefaciliteter

  • Mountainbikes

  • Løbecykler til inkludering af fysisk handicappede

  • Ladcykel til kørestol

  • Adgang til idrætsfaciliteter og svømmefaciliteter

  • Adgang til idrætsanlæg med løbebaner, fodboldbane og atletikfaciliteter
 • Det gastronomiske
  • Køkken med smileyordning
 • Det daglige
  • Køkkener indrettet til ADL træning - også for elever med fysiske handicap

  • Vaskerum og badefaciliteter til ADL træning

  • Lejligheder indrettet til ADL træning
 • Det kommunikative
  • ASK lokaler udstyret med loftslifte og alle relevante digitale og analoge kommunikationshjælpemidler
 • Det sansemotoriske
  • Snoezel-rum udstyret med lift

  • Sanse-rum med boldbassin

  • Idræts- og bevægelsesrum udstyret med lift
 • Det sociale
  • Ungemiljøer med opholds- og fritidsrum

  • Spil

  • Store grønne områder

  • Adgang til scene og festsal

  • Adgang til stort fælles mødelokale

  • Café

  • Minibusser med lift

  • Babysimulatorer og barnevogne
Undervisningsmatrikler
 • Nørrevangstorvet (CSU-Slagelse)

  STU på Nørrevangstorvet har en bred vifte af tilbud til elever indenfor hele STU-målgruppen. På Nørrevangstorvet undervises for eksempel elever med ADHD/ADD, psykisk sårbarhed, autisme, elever med lavt funktionsniveau, elever med kommunikationsvanskeligheder, elever visiteret i særlige tilbud enkeltpersonstilbud samt elever med svære fysiske handicaps.

  Nørrevangstorvet råder over en lang række veludstyrede faglokaler og værksteder.

  STU-elever tilknyttet Nørrevangstorvet kan ved behov tilbydes kollegieplads ved ACV (Autismecenter Vestsjælland) på Anholtvej eller ved andre relevante bosteder i Slagelse kommune.

 • Anholtvej

  STU på Anholtvej er specifikt målrettet mere velfungerende elever med autisme samt andre elever som profiterer af undervisning tilrettelagt for denne målgruppe.

  STU-eleverne vil i forhold til forløbsplanen tilknyttes faglig undervisning i relevante klasser, faglokaler og værksteder på Anholtvej.

  Der er ligeledes i stor udstrækning mulighed for at benytte faciliteterne på Nørrevangstorvet og andre matrikler i undervisningen.

  STU-elever tilknyttet Anholt kan ved behov tilbydes en kollegieplads ved ACV (Autismecenter Vestsjælland) i forbindelse med STU-forløbet på Anholtvej. 

 • Færøvej

  STU på Færøvej har forskellige funktioner.

  Færøvej fungerer både som fælles eller individuelt bo-trænings-lejlighed for elever i takstgruppe A og til ADL-træning for elever i takstgruppe B, C og D.

  I særlige tilfælde benyttes Færøvej også som et enkeltpersonstilbud i kortere eller længere varighed.

 • Klokkestøbergade

  STU på Klokkestøbergade, er en enkeltpersons botrænings-lejlighed for elever i takstgruppe A.