Klub

Klubtilbud på CSU-Slagelse

Åbning af nyt klubtilbud på CSU-Slagelse i tilknytning til den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).

Resumé:
Byrådet har besluttet af STU ved CSU-Slagelse fra skoleårets start 2021 kan tilbyde en klub til hjemmeboende unge i alderen 16-25 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer og kan ikke på egen hånd fungere i hjemmet eller i andre fritidstilbud uden støtte. 
CSU-Slagelse kan derfor imødekomme forældreønsker og elevbehov for et relevant og pædagogisk funderet aktivitets-, fritids- og socialt samværstilbud i forlængelse af STU undervisningen.

For at tilbuddet kan iværksættes, skal der være tilsagn om mindst 8 elever i klubtilbuddet.

Formål for klubtilbud:

  • Den unge styrkes i at udnytte sit fulde potentiale i forhold også i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.
  • Den unges sociale kompetencer, relationer og selvstændighed styrkes bedst muligt.
  • Klubtilbuddet skal understøtte den unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.
  • Klubtilbuddet tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse med faglige tilgange og metoder samt i forhold til indflydelse på eget liv og mestring og medinddragelse i forhold til klubbens aktiviteter.
  • At klubbens fysiske rammer og indretning skaber trivsel og kompenserer for den unges behov eller fysiske muligheder.
     

Uddannelse og beskæftigelse:
Det grundlæggende mål og praksis i klubben går ud på at arbejde i forlængelse af de igangværende uddannelsesplaner i STU.  Som f.eks. gøremål indenfor botræning (fx madlavning, rengøring og indkøb) indgår som en del af samværet i klubben.

Parallelt hermed arbejdes der med de sociale kompetencer: Hvordan man begår sig i Klubben og dens fællesskab. De unge opmuntres til at opdyrke venskaber og gode relationer ligesom de bliver guidet i at undgå dårlige relationer. Det gælder også sociale spilleregler i fx spisesituationer og ritualer omkring andre fælles aktiviteter.

I de unges udvikling omkring uddannelse og beskæftigelse udgør opstillingen af mål og deres opfølgning en central del. Den enkelte unge er i videst mulig udstrækning med til at sætte sine egne mål hen ad vejen. Det indbefatter også mål af praktisk karakter for at udvikle den selvstændige færden; smøre egen madpakke, turde være sammen med andre, der ikke er som en selv, anvende offentlig transport alene etc.

Et væsentligt aspekt i denne forbindelse er den betydning, som familie og pårørende kan have for at nå målene. Vejen til et mål skal foregå gennem nogle fornuftige trin og være realistisk for den unge, hvilket ikke altid er sammenfaldende med de pårørendes ideer om en rigtig vej frem.     

Selvstændighed og relationer:
Understøtningen af de unges selvstændiggørelse handler i høj grad om at lære dem at tage et valg og at kunne forholde sig til andres valg: Et fællesskab handler også om forpligtelser, løfter og ansvar. Her spiller forholdet mellem STU-hverdagen og Klubben som et efterfølgende eftermiddagsrum en klar rolle gennem udviklingen af evnen til at adskille de to rum.
De unge skal samtidig også lære at sætte ord på en mulig konfrontation og forstå deres egen rolle m.h.t. hvordan en mulig konflikt bliver udløst eller kan undgås. Der arbejdes systematisk med relationer via et kontinuerligt medarbejderfokus på, hvordan konflikter kan forbygges og håndteres.
De unge har indflydelse på mulige sociale aktiviteter på et månedligt møde, hvor forslag til begivenheder og temaer bliver behandlet i fællesskab. Det har den klare fordel, at alle kan deltage i det fælles fokus uden nødvendigvis at være aktive: De stille og introverte kan føle sig inddraget uden nødvendigvis direkte selv at medvirke. Eksempelvis hvis man ikke ”tør” sige noget omkring et ”kontroversielt” emne som fx kæresteri. Dette emne kan f.eks. også afdække, hvordan man uden at vide det, kan krænke en anden ved at krydse hans/hendes grænser og forventninger.
Klubben fungerer som et frirum i forhold til STUs mere fastlagte mål og struktur, men Klubben er ikke mindre struktureret: Planlægningen af aktiviteter tager altid udgangspunkt i de unges individuelle behov og ønsker.

Mål, metoder og resultater:
De unges mål evalueres når det er relevant, og altid i forbindelse med en elevkonference. Mål kan ændres i takt med at livssituationen måske har ændret sig. Det vigtigste mål er, at alle skal lære at føle sig som voksne. Fritidstilbuddet arbejder bl.a. med tilbagevendende med dilemmaer, som opstår blandt de unge, som er i færd med at blive voksne og selvstændige på deres egne betingelser. Det indebærer også gradvist at skulle frigøre sig fra sine forældre.
Den faglige tilgang er primært relationspædagogisk. Der arbejdes med den unges relationer til personalet og i lige så høj grad en udvikling af relationerne mellem de unge indbyrdes. Der er ligeledes tale om et systematisk fokus gennem en anerkendende og narrativ tilgang i fortællinger om de unge og deres muligheder.
Dette giver anledning til refleksioner over det grundlæggende forhold mellem det private, det personlige og det professionelle aspekt i relationsarbejdet. Dette har således affødt et skærpet refleksivt pædagogisk fokus på personalemøderne omkring hvad relationer egentligt er.

Fysiske rammer:
Klubben vil være fysisk beliggende på CSU-Slagelse, Rosenkildevej 88b, samt i en tilknyttet 4 værelses lejlighed tilknyttet STU.
Klubben prioriterer et velfungerende og dynamisk ungemiljø med lokaler og faciliteter, der er opdaterede og indbyder til social, kreativ og fysisk aktivitet.
Klubben kan råde over et trygt udendørs gårdmiljø, udendørs køkken- og friluftsfaciliteter, adgang til et sanserum, atletikstadion, idrætshal, streetbasket, boldbaner med bander samt et veludstyret fitnesscenter, hvor aktiviteter kan foregå.
Klubben kan benytte 2 minibusser samt en liftbus til udflugter med de unge.
Der er fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere i alle aktiviteter på Rosenkildevej.

Åbningstid:
Klubbens åbningstid afspejles i elevens og forældrenes behov fx også med åbningstid i ferier og på undervisningsfrie dage.
Konkret tilbydes et morgenmodul en time før undervisningsstart kl. 08:30 og efter undervisningens afslutning frem til 16:00. Fredag til 15:00.
Denne åbningstid af klubben afspejler sædvanligvis den unges og forældrenes behov for et aktivitetstilbud.
Målgruppen er særlig udsat og isolerede når STU uddannelsen er lukket i kortere eller længere perioder. De unge har ingen andre muligheder for at deltage i sociale eller fysiske aktiviteter.

Hel- eller halvtid:
Klubben tilbyder hel- og halvtidspladser. En halvtidsplads give fx mulighed til fravalg af faste ugedage og ferier. Organiseringen af halvtid er fleksibel vil ske efter simpel timeoptælling ved fremmøde.

Organisation og ledelse:
Målsætningen er at ansatte i klubtilbuddet også er tilknyttet STU, hvilket giver en dynamik for både personale og unge, fordi man kender hinanden fra begge rum; både det læringsmæssige og det sociale. Den overordnede ledelse af klubbens aktiviteter samt ansvar for det pædagogiske indhold, ansættelser, arbejdsforhold mv. varetages af afdelingslederen for STU.
Personalesammensætningen (faste såvel som tidsbegrænsede stillinger) justeres årligt i forhold til behovet.
Da tilbuddet er takstfinansieret styres de personalemæssige ressourcer af det indeværende års antal af unge der tilbydes klub.

Grundtakster:
kr. 9.110,00 mdr. for en heltidsplads.
kr. 4.644,00 mdr. for en halvtidsplads.
Særlige støttebehov fx 1:1 støtte forhandles individuelt.
(2021)

Tilmelding til klubben:
Tilmelding af unge til klubtilbuddet sker gennem henvendelse til:
Afdelingsleder Henrik Grum
CSU-Slagelse, Rosenkildevej 88b
4200 Slagelse.
Telefon: 58575747
Mobil: 51563690
Mail hengr@slagelse.dk

Eller
STU Vejleder
Lillian Wik
liwik@slagelse.dk
Mobil telefon:         51 56 36 92

Hent folder her: (pdf - nyt vindue)